Szybki eksport zamówień z allegro.pl do Subiekt GT
Integracja z większością firm kurierskich
System powiadamiania klientów o statusie zamówień
Szybki eksport zamówień w formie PDF (proforma i wysyłka e-mailem do klienta)
Możliwość dodawania zamówień telefonicznych do systemu
z późniejszym eksportem do Subiekta


 

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI KOMPUTEROWEJ „goAllegro”

 

 1. Ogólne warunki umowy określają zasady współpracy pomiędzy użytkownikiem Aplikacji „goAllegro” (zwanych w dalszej części „Użytkownikiem”) a blue-software.pl Dariusz Włodarski z siedzibą: ul. Jasia i Małgosi 4c/1, 83-110 Tczew nr NIP 593-23-08-756 (zwanym dalej Administratorem).
 2. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji  na stronie o adresie ssl.goallegro.pl. Przeznaczona jest dla firm chcących podjąć współpracę.
 3. Niniejsze warunki określają treść umowy zawartej przez nabywcę Aplikacji „goAllegro”.

 

§ 1

 1. Administrator oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Aplikacji komputerowej „goAllegro” (zwany dalej „Aplikacją”) w pełnym jego zakresie bez jakichkolwiek ograniczeń.
 2. Aplikacja w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006r. z Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 3. Licencja nie upoważnia Użytkownika do wykorzystania w jakikolwiek sposób znaków towarowych Administratora. Nazwa oraz logo aplikacji komputerowego goAllegro podlegają ochronie prawnej. Użytkownik bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora nie jest uprawiony do utrwalania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania dóbr niematerialnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w całości lub w części jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

 

§ 2

 1. Z tytułu udzielenia licencji zgodnie z niniejszymi warunkami, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Administratorowi opłaty comiesięcznej w formie abonamentu. W chwili uiszczenia przez Użytkownika opłaty licencyjnej, Użytkownik nabywa możliwość korzystania z Aplikacji. Opłata jest pobierana z góry i naliczana Użytkownikowi w ramach okresu rozliczeniowego, który wynosi 30 dni. Okres testowy jest darmowy i trwa 14 dni. W tym czasie również Użytkownik zobowiązany jest  przestrzegać Regulaminu.
 2. Po zalogowaniu się w Aplikacji po raz pierwszy, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła tymczasowego na własne. Do przejścia do kolejnego etapu rejestracji w Aplikacji, niezbędne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminy bez zastrzeżeń. Wypełnienie prawidłowo wszystkich rubryk wraz z zaznaczeniem rubryki o zapoznaniu i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, a następnie zaakceptowanie wpisanych danych poprzez wciśnięcie ikony „Akceptuję” jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu bez zastrzeżeń. Potencjalny Użytkownik, który nie zaakceptował Regulaminu kończy proces rejestracji i nie uzyskuje dostępu do Aplikacji.
 3. Aplikacja nie może być wynajmowana, wydzierżawiana, ani wypożyczana przez Użytkownika. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji.
 4. Przed udzieleniem licencji, Użytkownik zobowiązany jest złożyć Administratorowi zamówienie, obejmujące wskazanie ilości licencji (abonament miesięczny lub roczny). W oparciu o zamówienie, Użytkownik dostarczy Administratorowi dane niezbędne do udzielenia licencji - dane do logowania na konto pocztowe (imap) na które przychodzą e-maile z zamówieniami z serwisu www.allegro.pl. Dane te będą przechowywane na wyodrębnionymi od sieci serwerze do którego dostęp z Internetu będzie niemożliwy, dzięki temu wyeliminujemy dostęp do tych danych przez osoby trzecie. Administrator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podanych danych.
 5. Administrator ma obowiązek udzielania odbiorcom licencji informacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji w taki sposób, aby wykluczyć powstanie nieporozumień co do cech i warunków jej prawidłowej eksploatacji.

 

 

§ 3

W przypadku rezygnacji z Aplikacji w trakcie jej korzystania (brak opłaty lub odstąpienie od umowy), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę że Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą Aplikacji oraz za szkody związane z utratą tych danych.

 

§4

 

 1. Używając w jakikolwiek inny sposób goAllegro, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej umowy.
 2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy, Administrator nie udziela mu licencji na Aplikację i Użytkownik nie ma prawa z niej korzystać.

 

 

§ 5

 1. Abonament uprawnia Użytkownika do używania Aplikacji wyłącznie do własnych celów, nawet na kilku stanowiskach komputerowych w tym samym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość sporządzenia kopii zapasowej Aplikacji.
 3. Licencja nie upoważnia Użytkownika do dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Aplikacji ani do korzystania z autorskich praw do Aplikacji.

 

§ 6

 

 1. Administrator w trakcie okresu obowiązywania licencji, może automatycznie dostarczyć Użytkownikowi aktualizację Aplikacji.
 2. Aktualizacje te mają wyłącznie na celu ulepszanie, modernizowanie oraz rozwój Aplikacji i mogą mieć formę poprawiania defektów, ulepszonych funkcji, nowych modułów lub zupełnie nowych wersji Aplikacji.

 

§ 7

 

 1. Administrator zobowiązuje się do usuwania z Aplikacji – z zastrzeżeniem ustępstw, bez odrębnego wynagrodzenia – wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Aplikacji, które ujawnią się po pierwszym skorzystaniu z Aplikacji.
 2. Administrator w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie związane z korzystaniem z Aplikacji na zasadach określonych w postanowieniach licencji, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków licencji w szczególności w rezultacie nieuprawnionej, lub nieprawidłowego korzystania z Aplikacji.

 

 

§ 8

 

 1. Administrator przyjmuje komentarze Użytkowników na temat Aplikacji, w tym uwagi dotyczące awarii, błędów lub innych przykładów wadliwego działania Aplikacji oraz sugestie dotyczące dodatkowych cech i funkcji lub ich zmian – za pośrednictwem e-maila biuro@blue-software.pl. Administrator nie jest zobowiązany do odpowiedzi na jakiekolwiek komentarze, jednak na podstawie sugestii dołoży wszelkich starań aby Aplikacja spełniała swoje funkcje i doskonaliła się. Administrator nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu goAllegro, spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora.
 2. W przypadku okresowego braku dostępu z winy Administratora do goAllegro,  dokona zwrotu kwoty w ramach okresu rozliczeniowego w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez jaki usługa była niedostępna.

 

§ 9

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych, dane te będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług za pomocą Aplikacji.

 

§ 10

 

 1. Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 1) Użytkownik naruszył prawa autorskie Administratora, 2) Użytkownik nie dochowuje postanowień niniejszej umowy, 3) Użytkownik dopuścił się zwłoki w uiszczeniu opłaty licencyjnej.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez zgłoszenie Administratorowi pisemnej rezygnacji. Skutkiem rezygnacji jest usunięcie podanych danych w Aplikacji i brak dostępu logowania. Jeżeli Użytkownik rozwiąże umowę podczas trwania wykupionego abonamentu nie zostaną mu zwrócone koszty za niewykorzystane dni.

 

§ 11

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy kodeksu cywilnego.